• Haberler
  • Eğitim
  • Necmettin Erbakan Üniversitesi 146 sözleşmeli personel alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi 146 sözleşmeli personel alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi 146 sözleşmeli personel alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Merkez ve İlçelerdeki Birimlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacaktır.

 

. GENEL ŞARTLAR:

 

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

 

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

 

3) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak

 

4) 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

 

5) Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak

 

6) 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak (Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93, ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.)

 

7) Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

 

II. ÖZEL ŞARTLAR

 

1) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak

 

2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

 

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

 

4) Görevinin devamına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak

 

III. BAŞVURUDA İSTENİLER BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

Başvuruda bulunacaklar adaylar bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

 

1) T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı (Önlü Arkalı)

 

2) Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)

 

3) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Önlü Arkalı veya e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış olması gerekir.)

 

4) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler (Sertifika/Belge/Sağlık Kurulu Raporu vd.)

 

5) Tecrübe istenilen pozisyonlar için (Mezuniyetten sonra çalışılan süreler değerlendirilecektir.) MESLEK KODUNU GÖSTERİR SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak sisteme eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir. (SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)

 

6) 2022 yılı KPSS sonuç belgesi (Atama evraklarını teslim ederken verilecektir.)

 

7) Askerlik durum belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belge) /Terhis belgesi

 

8) Adli sicil kaydı (e-Devletten alınan karekodlu belge)

 

9) En az 3 (üç) hekim onaylı Sağlık Kurulu Raporu (İstenilen ilan kodu (R-115,R-116, M-112) için atanmaya hak kazanması halinde evraklarını teslim ederken talep edilecektir)

 

Adayların, https://basvuru.erbakan.edu.tr/ adresinden online olarak eksiksiz yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir pozisyon için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaktır. Birden fazla başvuru durumunda tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı: 2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile tazmin edileceği hususu önemle duyurulur. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

 

"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

 

İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin yapıldığı tüm kampüslere (Ereğli ve Seydişehir dahil) kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

 

Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.

 

İlan şartları ile ilgili R-101 ilan kodu için: 0332 221 0 575, R-102 ilan kodu için: 0332 221 0 500 (Dahili 451), R-103-R-114 arası ilan kodları için: 0332 221 06 55, R-115-R-116 ilan kodları için: 0 332 221 0 561, M-101-M-112 arası ilan kodları için: 0 332 223 60 00, K-101 ilan kodu için: 0 332 223 71 11, V-101 ilan kodu için: 0332 777 00 66, D-101-D-104 arası ilan kodları için: 0332 220 00 25-26,

 

Başvuru süreci ile ilgili: 0332 221 0 615-17,

 

Online başvuru ile ilgili: 0332 221 0 541 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

 

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ:

 

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.erbakan.edu.tr adresinde ilan edilecek olup 3 (üç) gün içerisinde yapılan itirazlar değerlendirmeye alınacaktır. Pozisyonların üç katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır. Başvurusu kabul edilenler arşiv araştırması sonucunda göreve başlayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

 

KPSS sonucu yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların başvuru yaparken aranan nitelikleri taşıyor olmalarına dikkat etmeleri önemlidir. Adayların aranan nitelikleri taşıdığından emin olarak başvuru yapması gereklidir.

 

Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

 

İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin yapıldığı tüm ilçe yerleşkelerine kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

 

Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. (Birlik Haber Ajansı-BHA)

Bakmadan Geçme